1. Thuê Đồ lấy 9% commission fee

2. Chủ tiệm abc

3. xyz

4. wyt